Regulamin

§ 1

1. Regulamin Kursów World Trainers Academy, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady organizacji i tok kursów oraz związane z nimi prawa i obowiązki uczestników kursów World Trainers Academy zwaną dalej WTA

2. Regulamin ustala ogólne zasady rekrutacji uczestników na kursy organizowane przez WTA.

§ 2

1. Uczestnikiem kursów WTA może zostać osoba, która ukończyła 18. rok życia, niezależnie od posiadanego wykształcenia.

§ 3

1. Kursy mogą być prowadzone w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej, w tym w formie kształcenia on-line.

§ 4

1. WTA zobowiązany jest do zapewnienia:

  • kadry dydaktycznej, posiadającej kwalifikacje odpowiadające rodzajowi prowadzonych zajęć;
  • sal dydaktycznych i wyposażenia niezbędnego do prawidłowej realizacji programu kursów;
  • obsługi administracyjno-technicznej uczestników i kursów.

§ 5

1. Zgłoszenie na kursy odbywa się poprzez dokonanie płatności za wybrany kurs z wymaganymi danymi.

2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU. Transakcja płatności przez Internet (autoryzacja i rozliczenie) odbywa się poprzez połączenie z serwisem obsługi płatności internetowych PayU.pl za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu.

3. Płatność przez serwis http://www.worldtrainersacademy.com jest potwierdzana w trybie automatycznym. Do uczestnika zostaje wysłana wiadomość e-mail zawierająca nr zamówienia, oraz dostęp do platformy e-learningowej.

4.Nieprawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego oznacza, iż zgłoszenie nie zostanie zrealizowane.

5. Dokonując rezerwacji za pomocą Serwisu Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego danych osobowych w bazie danych World Trainers Academy prawnego właściciela Serwisu. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji kursu, ułatwienia dokonywania kolejnych zgłoszeń oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn.zm.). Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

6. Klient może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

7. Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich.

8. Jednostką płatniczą jest polski złoty (PLN).

§ 6

1. Egzamin odbywa się nie później niż w ciągu 2 tygodni od zakończenia zajęć.

2.Uczestnik, który chce przystąpić do egzaminu poprawkowego, jest zobowiązany wnieść stosowną opłatę za wybrany egzamin najpóźniej na trzy dni przed datą przystąpienia do wybranego egzaminu.

3. W wyjątkowych przypadkach, na wniosek uczestnika drogą elektroniczną na adres e-mail kontakt@worldtrainersacademy.com, WTA może wyrazić zgodę na inny termin egzaminu niż wskazany w ustępie 1, lecz nie późniejszy niż rok od zakończenia zajęć.

§ 7

1. Szczegółowa oferta edukacyjna WTA dostępna jest na stronie internetowej http://www.worldtrainersacademy.com

§ 8

1. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w kursie istnieje możliwość zwrotu wpłaconych środków na poczet szkolenia z tym, że:
a.  w razie rezygnacji do 6 tygodni przed szkoleniem potrąca się koszty manipulacyjne w kwocie 50 PLN,
b.  w razie rezygnacji od 6 tyg. do 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 25% ceny kursu,
c.  w terminie krótszym niż 2 tyg. przed szkoleniem potrąca się 100% wpłaconej sumy.

2. Rezygnację ze szkolenia należy zgłosić pisemnie przez e-mail kontakt@worldtrainersacademy. Decyduje data wpłynięcia pisma do WTA. Pozostałą kwotę po potrąceniu, uczestnik może przenieść na inny wskazany przez siebie kurs. Istnieje również możliwość wskazania uczestnika zastępczego.

§ 9

1. W przypadku niewystarczającej ilości dokonanych wpłat na tydzień przed rozpoczęciem kursu organizator ma prawo odwołać szkolenie bez roszczeń finansowych ze strony uczestników. Wpłaty zostaną wówczas zwrócone wszystkim  uczestnikom.

2. W przypadkach losowych, których następstwem jest brak możliwości zorganizowania szkolenia, organizator zastrzega sobie możliwość przełożenia terminu szkolenia bez roszczeń finansowych uczestników.

§ 10

1. Uczestnik szkolenia jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia.

2. WTA nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki ani za zaginione lub zniszczone mienie uczestników. Udział w szkoleniach i imprezach WTA odbywa się na własne ryzyko WTA zaleca wykupienie na czas trwania szkolenia lub imprezy właściwego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

§ 11

1. Uczestnik ma prawo do otrzymania Dyplomu potwierdzającego uczestnictwo w kursie, który wydawany jest po zakończeniu kursu.
2. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest udział uczestnika w kursie i zdaniu egzaminu. Przy odbiorze Dyplomu należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 12

1.Uczestnik ma prawo do otrzymania faktury za kursy i egzaminy WTA.

2. Uczestnik może wystąpić z wnioskiem o wystawienie faktury na inny podmiot.

3. Za datę dokonania płatności uznaje się dzień wpływu płatności na rachunek WTA.

§ 13

1. WTA prowadzi kursy i szkolenia dla firm i instytucji.

2.Istnieje możliwość stworzenia programu kursu na zamówienie firmy.

3. W celu zamówienia kursu lub szkolenia dla firmy należy skontaktować się z Biurem WTA.

§ 14

1. Wszystkie szkolenia dostępne w WTA są chronione prawem autorskim. Kopiowanie materiałów szkoleniowych i/lub nagrywanie szkoleń, a także udostępnianie takich materiałów i nagrań osobom trzecim jest nielegalne oraz podlega odpowiedzialności karnej opisanej w ustawie o Prawie autorskim(ustawa z 4 lutego 1994 r. tekst jednolity z 2006 r.)